CHUYEN GIA mà mở bát thì :buumoi:
Chú này tương lai như Bé bé thôi