tới giờ lành rồi, thắp nhan mở 2pic thôi, Lai Châu welcome các mem Lai Châu và những ng bạn =p~