19 mà nhận có 1,900 bảng thì đi là đúng rồi
lại còn tiềm năng nữa