Triệu năm không thấy cái mục của Khánh Hòa hoạt động